دانلود

drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 369 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 371 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 358 دانلود دانلود
فیلم اجرای سقف لایت فرم پنجشنبه 4 دی 1393 1092 دانلود دانلود
کاتالوگ لایت فرم پنجشنبه 22 آبان 1393 957 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار