دانلود

شوت نخاله ساختمانی شنبه 26 مرداد 1398 44 دانلود دانلود
drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 417 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 443 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 419 دانلود دانلود
فیلم اجرای سقف لایت فرم پنجشنبه 4 دی 1393 1274 دانلود دانلود
کاتالوگ لایت فرم پنجشنبه 22 آبان 1393 1104 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار