دانلود

drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 250 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 265 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 256 دانلود دانلود
فیلم اجرای سقف لایت فرم پنجشنبه 4 دی 1393 829 دانلود دانلود
کاتالوگ لایت فرم پنجشنبه 22 آبان 1393 736 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار