دانلود

شوت نخاله ساختمانی شنبه 26 مرداد 1398 52 دانلود دانلود
drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 426 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 457 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 431 دانلود دانلود
فیلم اجرای سقف لایت فرم پنجشنبه 4 دی 1393 1304 دانلود دانلود
کاتالوگ لایت فرم پنجشنبه 22 آبان 1393 1135 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار