دانلود

شوت نخاله ساختمانی شنبه 26 مرداد 1398 69 دانلود دانلود
drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 441 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 499 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 466 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار