دانلود

شوت نخاله ساختمانی شنبه 26 مرداد 1398 16 دانلود دانلود
drainage ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 397 دانلود دانلود
قالبهای مدولار بتن ستون ها ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 406 دانلود دانلود
سیستم قالب بندی عمودی ﺳﻪشنبه 22 تير 1395 389 دانلود دانلود
فیلم اجرای سقف لایت فرم پنجشنبه 4 دی 1393 1195 دانلود دانلود
کاتالوگ لایت فرم پنجشنبه 22 آبان 1393 1036 دانلود دانلود

.http://betonbaspar.com/Administrator/files/UploadFile/a%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg

شرکت های همکار

 

 

آمار